Grundgesetz Irans

Grundgesetz Irans

Die englische Übersetzung dieses Gesetzes ist auf folgender Seite einsehbar:
https://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/constitution-english-1368.pdf

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط 

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي٬ اجتماعي٬ سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند􏰀 مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلورمييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را ميطلبد. ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آن است٬ ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت٬ ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي٬ جنبشها به سرعت به ركورد كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. )آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي ميباشد(. 

طليعه نهضت 

اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكايي »انقلاب سفيد« كه گامي در جهت تثبيت پايههاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي سياسي٬ فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خردادماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايي اين قيام شكوهمند و كسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون )مصونيت مستشاران آمريكايي( پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه 

خود را در ميان تبعيد و زندان٬ شكنجه و اعدام ادامه دادند. در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد٬ حوزههاي علميه و دانشگاه به روشنگري و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمر بخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم دست زد و در اين ميان جوخههاي اعدام٬ شكنجههاي قرون وسطايي و زندانهاي درازمدت٬ بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه ميپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدانهاي تير فرياد »الله اكبر« سر ميدادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلولههاي دشمن قرار ميگرفتند انقلاب اسلامي را تداوم بخشيد٬ بيانيهها و پيامهاي پي درپي امام به مناسبتهاي مختلف٬ آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد. 

حكومت اسلامي 

طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشردهتر ساخت. در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضاييها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگري و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني٬ بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد. و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام٬ قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طرز گسترده و سراسري آغاز نمود. 

خشم ملت 

انتشار نامه توهين آميز به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپشهاي پيدرپي انقلاب در هفتمها و چهلمهاي ياد بود شهداي انقلاب٬ حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند. همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود٬ و مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنههاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهاي داشتند٬ صحنههايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش٬ شتابان به 

سوي ميدان نبرد و لولههاي مسلسل نشان ميداد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. 

بهايي كه ملت پرداخت 

نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي: »استقلال٬آزادي٬ حكومت اسلامي« به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود 

سرفصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فرو ريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد. ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي٬اجتماعي٬ فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايههاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانههاي نظام طاغوتي قبلي گردد. 

شيوه حكومت در اسلام 

حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروھي نیست بلكه تبلور آرمان سیاسي ملتي ھم كیش و ھم فكر است كه به خود سازمان مي دھد تا در روند تحول فكري و عقیدتي راه خود را به سوي ھدف نھايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارھا و زنگارھاي طاغوتي زدوده شد و از آمیزده ھاي فكري بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جھان بیني اصیل اسلامي بازگشت اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند. بر چنین پايه اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمینه ھاي اعتقادي نھضت را عینیت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با 

ارزش ھاي والا و جھانشمول اسلامي پرورش يابد. قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پیروزي تمامي مستضعفین بر مستكبرين بود زمینه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراھم مي كند؛ به ويژه در گسترش روابط بین الملي، با ديگر جنبش ھاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه تشكیل امت واحد جھاني راھموار كند. ( ان ھذه امتكم امة 

فراهم ميكند؛ به ويژه در گسترش روابط بينالملي٬ با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني راهموار كند. )ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون( و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد. با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ٬ قانون اساسي تضمينگر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي٬ و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند. )ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم(. در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي٬ صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت ميگردند. )ان الارض يرثها عبادي الصالحون( و قانون گذاري كه مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت٬ جريان مييابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان معادل و پرهيزگار و متهد )فقاي عادل( امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت٬ رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است )واليالله المصير( تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد )تخلقوا باخلاق الله( و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد. با توجه به اين جهت٬ قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميمگيريهاي سياسي و سرنوشتساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. )و نريد ان نمن عليالذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين(. 

ولايت فقيه 

بر اساس ولايت امر و امامت مستمر٬ قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميشود )مجاري الامور٬ بيدالعلماء با الامناء علي حلاله و حرامه( آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند. 

اقتصاد وسيله است نه هدف 

در تحكيم بنيادهاي اقتصادي٬ اصل٬ رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي٬ زيرا كه در مكاتب مادي٬ اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد٬ اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است. 

زن در قانون اساسي 

در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي٬ نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مييابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده٬ از حالت )شيء بودن( و يا )ابزار كار بودن( در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار٬ خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ خود همرزم مردان در 

ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود. 

ارتش مكتبي 

در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب٬ اساس و ضابطه باشد٬ بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده ميشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود )و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم(. 

قضا در قانون اساسي 

مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي٬ به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي ٬ از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيشبيني شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. )و اذا حكمتم بينالناس ان تحكموا بالعدل(. 

قوه مجريه 

قوه مجريه به دليل اهميت ويژهاي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند و يا خدشهدار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميتهاي 

طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد. 

وسايل ارتباط جمعي 

وسايل ارتباط جمعي )راديو – تلويزيون( بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را ميگشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي )اسوه( كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. )وكذالك جعلنا امة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس(. 

نمايندگان 

مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم٬ كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيشنويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل ميباشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صليالله عليه و آله و سلم٬ بنيانگذار مكتب رهايي بخش اسلام با اهداف و انگيزههاي مشروح فوق به پايان رساند٬ به اين اميد كه اين قرن٬ قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين 

فصل اول: اصول كلي 

گردد􏰀􏰀 

اصل اول: 

حكومت ايران جمھوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پیروزمند خود به
رھبري مرجع عالیقدر تقلید آيت الله العظمي امام خمیني ، در ھمه پرسي دھم و يازدھم فروردين ماه يكھزار و سیصد و پنجاه و ھشت ھجري شمسي برابر با 

اول و دوم جمادي 

الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت %98/2 كليه كساني كه حق راي داشتند٬ به آن راي مثبت داد. 

اصل دوم: 

جمهور اسلامي٬ نظامي است بر پايه ايمان به: ­1 خداي يكتا ) لااله الاالله ( و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2 ­ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3 ­ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. 4 ­ عدل خدا در خلقت و تشريع. 5 ­ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام. 6 ­ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا٬ كه از راه : الف ­ اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين٬ ب ­ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها٬ ج ­ نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري٬ قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند. 

اصل سوم: 

دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم٬ همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 􏰀1 ­ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 􏰀2 ­ بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر. 􏰀3 ­ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح٬ و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 􏰀4 ­ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي٬ فني٬ فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 􏰀5 ­ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 􏰀6 ­ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 􏰀7 ­ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 􏰀8 ­ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي٬ اقتصادي٬ اجتماعي و فرهنگي خويش. 􏰀9 ­ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه٬ در تمام زمينه هاي مادي و معنوي. 

1􏰀0 ­ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 1􏰀1 ­ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 1􏰀2 ­ پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 1􏰀3 ­ تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 1􏰀4 ­ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. 1􏰀5 ­ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. 1􏰀6 ­ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام٬ تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان. 

اصل چهارم: 

􏰀كليه قوانين و مقررات مدني٬ جزايي٬ مالي٬ اقتصادي٬ اداري٬ فرهنگي٬ نظامي٬ سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. 

اصل پنجم:􏰀 در زمان غيب حضرت ولي عصر „عجل الله تعالي فرجه“ در جمهوري اسلامي ايران􏰀 ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي٬ آگاه به زمان٬ شجاع٬ مدير و 

مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. 

اصل􏰀ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور٬ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي٬ اعضاءي شوراها و 

نظاير اينها٬ يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد. 

اصل هفتم: 

طبق دستور قرآن كريم: „و امرهم شوري بينهم“ و „شاورهم في الامر“ شوراها٬ مجلس شوراي اسلامي٬ شوراي استان٬ شهرستان٬ شهر٬ محل٬ بخش٬ روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد٬ طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند. 

اصل هشتم: 

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير٬ امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر٬ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. „والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر“. 

اصل نهم: 

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي٬ به استقلال سياسي٬ فرهنگي٬ اقتصادي٬ نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را٬ هر چند با وضع قوانين و مقررات٬ سلب كند. 

اصل دهم: 

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است٬ همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده٬ پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. 

اصل يازدهم: 

􏰀به حكم آيه كريمه „ان هذه امتكم امة واحده و انا ربكم فاعبدون“ همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش􏰀پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي٬ اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. 

اصل دوازدهم􏰀

دين رسمي ايران٬ اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي٬ شافعي٬ مالكي٬ حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي٬ طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ) ازدواج٬ طلاق٬ ارث و وصيت ( و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند٬ مقررات محلي در حدود 

اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود٬ با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. 

اصل سيزدهم: 

􏰀ايرانيان زرتشتي٬ كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند. 

اصل􏰀چهاردهم: 

به حكم آيه شريفه „لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين“ دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. 

فصل دوم􏰀: زبان٬ خط٬ تاريخ و پرچم رسمي كشور
􏰀زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و 

قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس٬ در كنار زبان فارسي آزاد است. 

اصل شانزدهم: 

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود. 

اصل هفدهم: 

مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام ) صلي الله عليه و آله و سلم ( است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است٬ اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است. 

اصل هجدهم: 

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار „الله اكبر“ است. 

فصل سوم: حقوق ملت 

اصل نوزدهم: 

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ٬ نژاد٬ زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. 

اصل بيستم: 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني٬ سياسي٬ اقتصادي٬ اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. 

اصل بيست و يكم: 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 􏰀1 ­ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي او. 􏰀2 ­ حمايت مادران٬ بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند٬ و حمايت از كودكان بي سرپرست. 􏰀3 ­ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 􏰀4 ­ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 􏰀5 ­ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي. 

اصل بيست و دوم: 

حيثيت٬ جان٬ مال٬ حقوق٬ مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. 

اصل بيست و سوم: 

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. 

اصل بيست و چهارم: 

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند. 

اصل بيست و پنجم: 

بازرسي و نرساندن نامه ھا، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنھا، استراق سمع و ھر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم. قانون 

اصل پانزدهم: 

اصل بيست و ششم: 

احزاب٬ جمعيت ها٬ انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند٬ مشروط به اين كه اصول استقلال٬ آزادي٬ وحدت ملي٬ موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. 

اصل بيست و هفتم: 

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها٬ بدون حمل سلاح٬ به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. 

اصل بيست و هشتم: 

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون٬ براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. 

اصل بيست و نهم: 

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي٬ بيكاري٬ پيري٬ ازكارافتادگي٬ بي سرپرستي٬ در راه ماندگي٬ حوادث و سوانح٬ نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره٬ حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم٬ خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. 

اصل سي ام: 

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. 

اصل سي و يكم: 

داشتن مسكن متناسب با نياز٬ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. 

اصل سي و دوم: 

هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت٬ موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه٬ در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. 

اصل سي و سوم: 

هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت٬ مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 

اصل سي و چهارم: 

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. 

اصل سي و پنجم: 

در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. 

اصل سي و ششم: 

حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 

اصل سي و هفتم: 

اصل٬ برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود٬ مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

اصل سي و هشتم: 

هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت٬ اقرار يا سوگند٬ مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. 

اصل سي و نهم: 

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير٬ بازداشت٬ زنداني يا تبعيد شده٬ به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. 

اصل چهلم: 

هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. 

اصل چهل و يكم: 

تابعیت كشور ايران حق مسلم ھر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از ھیچ ايراني سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعیت كشور ديگري درآيد. 

اصل چهل و دوم: 

اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند. 

فصل چهارم􏰀: اقتصاد و امور مالي 

اصل چهل و سوم: 

براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد٬ با حفظ آزادي او٬ اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود: 􏰀1 ­ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن٬ خوراك٬ پوشاك٬ بهداشت٬ درمان٬ آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. 

􏰀2 ­ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند٬ در شكل تعاوني٬ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 

􏰀3 ­ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي٬ فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي٬ سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 􏰀4 ­ رعايت آزادي انتخاب شغل٬ و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري. 

􏰀5 ­ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام. 􏰀6 ­ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد٬ اعم از مصرف٬ سرمايه گذاري٬ توليد٬ توزيع و خدمات. 􏰀7 ­ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 􏰀8 ­ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 􏰀9 ­ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي٬ دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند. 

اصل چهل و چهارم: 

نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي٬ تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ٬ صنايع مادر٬ بازرگاني خارجي٬ معادن بزرگ٬ بانكداري٬ بيمه٬ تأمين نيرو٬ سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني٬ راديو و تلويزيون٬ پست و تلگراف و تلفن٬ هواپيمايي٬ كشتيراني٬ راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي٬ دامداري٬ صنعت٬ تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و 

شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. 

اصل چهل و پنجم: 

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده٬ معادن٬ درياها٬ درياچه٬ رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي٬ كوه ها٬ دره ها ٬ جنگلها٬ نيزارها٬ بيشه هاي طبيعي٬ مراتعي كه حريم نيست٬ ارث بدون وارث٬ و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند. 

اصل چهل و ششم: 

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. 

اصل چهل و هفتم: 

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند. 

اصل چهل و هشتم: 

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور٬ بايد تبعيض در كار نباشد٬ به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود٬ سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. 

اصل چهل و نهم: 

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا٬ غصب٬ رشوه٬ اختلاس٬ سرقت٬ قمار٬ سوء􏰀استفاده از موقوفات٬ سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي٬ فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي٬ داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. 

اصل پنجاهم: 

در جمهوري اسلامي٬ حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند٬ وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند٬ ممنوع است. 

اصل پنجاه و يكم: 

هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود. 

اصل پنجاه و دوم: 

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. 

اصل پنجاه و سوم: 

Print 

كليه دريافتهاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. 

اصل پنجاه و چهارم: 

ديوان محاسبات كشور مستقيمآ زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد. 

اصل پنجاه و پنجم: 

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها٬ مؤسسات٬ شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات٬ حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم 

مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. 

فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن 

اصل پنجاه و ششم: 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او٬ انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. 

اصل پنجاه و هفتم: 

􏰀قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه٬ قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. 

اصل پنجاه و هشتم: 

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد. 

اصل پنجاه و نهم: 

در مسائل بسيار مهم اقتصادي٬ سياسي٬ اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. 

اصل شصتم: 

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده٬ از طريق رئيس جمهور و وزراءء است. 

اصل شصت و يكم: 

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. 

فصل ششم : قوه مقننه 

مبحث اول­ مجلس شوراي اسلامي اصل شصت و دوم: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت 

انتخابات را قانون معين خواهد كرد. 

اصل شصت و سوم: 

دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد. 

اصل شصت و چهارم: 

􏰀عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال٬ با در نظر گرفتن عوامل انساني٬ سياسي٬ جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعآ يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون 

معين مي كند. 

اصل شصت و پنجم: 

پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسمیت مي يابد و تصويب طرحھا و لوايح طبق آيین نامه مصوب داخلي انجام مي گیرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعیین شده باشد. براي تصويب آيین نامه داخلي موافقت دو سوم .حاضران لازم است 

اصل شصت و ششم: 

ترتیب انتخاب رئیس و ھیأت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونھا و دوره تصدي آنھا و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آيین نامه داخلي مجلس معین مي گردد. اصل شصت و ھفتم: 

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند. بسم الله الرحمن الرحيم „من در برابر قرآن مجيد٬ به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم٬ وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت٬ امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم٬ از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها٬ استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.“ نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آوردند. 

اصل شصت و هشتم: 

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد٬ مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. 

اصل شصت و نهم: 

􏰀مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري٬ در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند٬ به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراءء يا ده نفر از نمايندگان٬ جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري 

براي اطلاع عموم منتشر گردد. 

اصل هفتادم: 

􏰀رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند٬ وزراءء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود. 

اصل هفتاد و يكم: 

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. 

اصل هفتاد و دوم: 

مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است. 

اصل هفتاد و سوم: 

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق٬ از قوانين مي كنند نيست. 

اصل هفتاد و چهارم: 

لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان٬ در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. 

اصل هفتاد و پنجم: 

طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي انجامد٬ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. 

اصل هفتاد و ششم: 

مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. 

اصل هفتاد و هفتم: 

عهدنامه ها٬ مقاوله نامه ها٬ قراردادها و مؤافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. 

اصل هفتاد و هشتم: 

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور٬ به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. 

اصل هفتاد و نهم: 

برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن٬ دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتآ محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد٬ ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس كسب مجوز كند. 

اصل هشتادم: 

گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. 

اصل هشتاد و يكم: 

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقآ ممنوع است. 

اصل هشتاد و دوم: 

استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. 

اصل هشتاد و سوم: 

بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. 

اصل هشتاد و چهارم: 

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد. 

اصل هشتاد و پنجم: 

􏰀سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند٬ در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها٬ شركتها٬ مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين٬ مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به 

اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. 

اصل هشتاد و ششم: 

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد. 

اصل هشتاد و هفتم: 

􏰀رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. 

اصل هشتاد و هشتم: 

􏰀در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول٬ درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند٬ رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. 

اصل هشتاد و نهم: 

1 ­ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراءء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ٬ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت 

وزراءي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند. 􏰀2 ­ در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند٬ رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه 

پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور٬ اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد. 

اصل نودم: 

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد٬ مي تواند شكايت خود را كتبآ به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 

اصل نود و يكم: 

به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها٬ شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود. 􏰀1 ­ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 

􏰀2 ­ شش نفر حقوقدان٬ در رشته هاي مختلف حقوقي٬ از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند. 

اصل نود و دوم: 

اعضاءي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال٬ نيمي از اعضاءي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاءي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند. 

اصل نود و سوم: 

مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءي شوراي نگهبان. 

اصل نود و چهارم: 

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر 

Print 

موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. 

اصل نود و پنجم: 

در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند٬ مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود. 

اصل نود و ششم: 

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاءي شوراي نگهبان است. 

اصل نود و هفتم: 

اعضاءي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد٬ اعضاءي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. 

اصل نود و هشتم: 

تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود. 

اصل نود و نهم: 

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري٬ رياست جمهوري٬ مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. 

فصل هفتم: شوراها 

اصل يكصدم: 

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي٬ اقتصادي٬ عمراني٬ بهداشتي٬ فرهنگي٬ آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي٬ اداره امور هر روستا٬ بخش٬ شهر٬ شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده٬ بخش٬ شهر٬ شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاءي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه 

بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند. 

اصل يكصد و يكم: 

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها٬ شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند. 

اصل يكصد و دوم: 

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. 

اصل يكصد و سوم: 

استانداران٬ فرمانداران٬ بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. 

اصل يكصد و چهارم: 

به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي٬ صنعتي و كشاورزي٬ شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران٬ و در واحدهاي آموزشي٬ اداري٬ خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند. 

اصل يكصد و پنجم: 

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. 

اصل يكصد و ششم: 

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. 

فصل هشتم􏰀: رهبر يا شوراي رهبري 

اصل يكصد و هفتم: 

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رھبر كبیر انقلاب جھاني اسلام و بنیانگذار جمھوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خمیني „قدس سره الشريف “ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعیت و رھبري شناخته و پذيرفته شدند، تعیین رھبر به عھده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رھبري درباره ھمه فقھا واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نھم بررسي و مشورت مي كنند؛ ھر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقھي يا مسائل سیاسي و اجتماعي يا داراي مقبولیت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نھم تشخیص دھند او را به رھبري انتخاب مي كنند و در غیر اين صورت يكي 

از آنان را به عنوان رھبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رھبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و ھمه مسئولیت ھاي ناشي از آن را بر عھده خواھد داشت . رھبر در برابر قوانین با ساير ا.فراد كشور مساوي است 

اصل يكصد و هشتم: 

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان٬ كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. 

اصل يكصد و نهم: 

شرايط و صفات رهبر: 􏰀1 ­ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 􏰀2 ­ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 􏰀3 ­ بينش صحيح سياسي و اجتماعي٬ تدبير٬ شجاعت٬ مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق٬ شخصي كه داراي بينش فقهي و 

سياسي قوي تر باشد مقدم است. 

اصل يكصد و دهم: 

وظايف و اختيارات رهبر: 􏰀1 ­ تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 􏰀2 ­ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 􏰀3 ­ فرمان همه پرسي. 􏰀4 ­ فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 􏰀5 ­ اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها. 􏰀6 ­ نصب و عزل و قبول استعفاي : الف ­ فقهاي شوراي نگهبان. ب ­ عاليترين مقام قوه قضائيه. ج ­ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د ­ رئيس 

ستاد مشترك. هـ ­ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و ­ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 􏰀7 ­ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 􏰀8 ­ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست٬ از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 􏰀9 ­ امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد٬ بايد قبل از انتخابات به 

تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 1􏰀0 ­ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني٬ يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 1􏰀1 ­ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. 

اصل يكصد و يازدهم: 

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد٬ يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است٬ از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر٬ خبرگان موظفند٬ در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر٬ شورايي مركب از رئيس جمهور٬ رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام٬ همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد٬ فرد ديگري به انتخاب مجمع٬ با حفظ اكثريت فقها٬ در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي ) د ( و ) هـ ( و ) و ( بند 6 اصل يكصد و دهم٬ پس از تصويب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا 

حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود٬ در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. 

اصل يكصد و دوازدهم: 

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاءء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاءء تهيه و تصويب و به 

تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. 

فصل نهم􏰀: قوه مجريه 

مبحث اول­ رياست جمهوري و وزراء اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري 

مربوط مي شود٬ بر عهده دارد. 

اصل يكصد و چهاردهم: 

رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است. 

اصل يكصد و پانزدهم: 

رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل٬ تابع ايران٬ مدير و مدبر٬ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي٬ مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. 

اصل يكصد و شانزدهم: 

نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي كند. 

اصل يكصد و هفدهم: 

رئیس جمھور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب مي شود، ولي ھر گاه در دوره نخست ھیچیك از نامزدھا چنین اكثريتي بدست نیاورد، روز جمعه ھفته بعد 

براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته اند شركت مي كنند٬ ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر٬ از شركت در انتخابات منصرف شوند٬ از ميان بقيه٬ دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند. 

اصل يكصد و هجدهم: 

مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند. 

اصل يكصد و نوزدهم: 

انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق٬ رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد. 

اصل يكصد و بيستم: 

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند٬ انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند٬ مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود. 

اصل يكصد و بيست و يكم: 

رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاءي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد. بسم الله الرحمن الرحيم 

􏰀„من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور٬ ترويج دين و اخلاق٬ پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب 

ملت پس از خود بسپارم.“ 

اصل يكصد و بيست و دوم: 

رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. 

اصل يكصد و بيست و سوم: 

رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. 

اصل يكصد و بيست و چهارم: 

رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت. 

اصل يكصد و بيست و پنجم: 

امضاي عهدنامه ها٬ مقاوله نامه ها٬ موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است. 

اصل يكصد و بيست و ششم: 

رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. 

اصل يكصد و بيست و هفتم: 

رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص٬ بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده٬ يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. 

اصل يكصد و بيست و هشتم􏰀: سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را 

مي پذيرد. 

اصل يكصد و بيست و نهم: 

اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است. 

اصل يكصد و سي ام: 

رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد. 

اصل يكصد و سي􏰀 و يكم: 

در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غیبت يا بیماري بیش از دو ماه رئیس جمھور و يا در موردي كه مدت رياست جمھوري پايان يافته و رئیس جمھور جديد بر اثر موانعي ھنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبیل ، معاون اول رئیس جمھور با موافقت رھبري اختیارات و مسئولیتھاي وي را بر عھده مي گیرد و شورايي متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمھور موظف است ترتیبي دھد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمھور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نیز در صورتي كه رئیس جمھور معاون اول نداشته باشد مقام رھبري فرد ديگري 

را به جاي او منصوب مي كند. 

اصل يكصد و سي و دوم: 

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد٬ وزراءء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود. 

اصل يكصد و سي و سوم: 

وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس٬ گرفتن راي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند. 

اصل يكصد و سي و چهارم: 

رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران٬ برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا ه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد٬ تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات 

هيأت وزيران است. 

اصل يكصد و سي و پنجم: 

وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد٬ مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. 

اصل يكصد و سي ششم: 

رئيس جمهور مي تواند وزراءء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد٬ و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. 

اصل يكصد و سي و هفتم: 

هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. 

اصل يكصد و سي و هشتم: 

علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود٬ هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل٬ ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت 

وزيران بفرستد. 

اصل يكصد و سي و نهم: 

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد٬ موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند. 

اصل يكصد و چهلم: 

رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود. 

اصل يكصد و چهل و يكم: 

رئيس جمهور٬ معاونان رئيس جمهور٬ وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي٬ جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و 

مؤسسات تحقيقاتي از اين٬ حكم مستثني است. 

اصل يكصد و چهل و دوم: 

دارايي رهبر٬ رئيس جمهور٬ معاونان رئيس جمهور٬ وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت٬ توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق٬ افزايش نيافته باشد. 

مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصل يكصد و چهل و سوم: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد. اصل يكصد و چهل وچهارم: 

􏰀ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند. 

اصل يكصد و چهل و پنجم: 

Print 

هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود. 

اصل يكصد و چهل و ششم: 

استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است. 

اصل يكصد و چهل و هفتم: 

􏰀دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي٬ آموزشي٬ توليدي٬ و جهاد سازندگي٬ با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. 

اصل يكصد و چهل و هشتم: 

هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته٬ راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است. 

اصل يكصد و چهل و نهم: 

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. 

اصل يكصد و پنجاهم: 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد٬ براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود. 

اصل يكصد و پنجاه و يكم: 

به حكم آيه كريمه „و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم“ دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد٬ به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند٬ ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. 

فصل دهم􏰀: سياست خارجي
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري٬ حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور٬ دفاع از حقوق همه 

مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است. 

اصل يكصد و پنجاه و سوم: 

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي٬ فرهنگ٬ ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است. 

اصل يكصد و پنجاه و چهارم: 

جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر٬ از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند. 

اصل يكصد و پنجاه و پنجم: 

دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند. 

فصل يازدهم: قوه قضائيه 

اصل يكصد و پنجاه و ششم: 

قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : 􏰀1 ­ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات٬ تعديات٬ شكايات٬ حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه٬ كه قانون معين مي كند. 􏰀2 ­ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. 􏰀3 ­ نظارت بر حسن اجراي قوانين. 

4 ­ كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5 ­ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 

اصل يكصد و پنجاه و هفتم: 

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است. 

اصل يكصد و پنجاه و هشتم: 

وظايف رئيس رئيس قوه قضائيه به شرح زير است: 􏰀1 ­ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 

اصل يكصد و پنجاه و دوم: 

􏰀2 ­ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 􏰀3 ­ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري٬ طبق قانون. 

اصل يكصد و پنجاه و نهم: 

مرجع رسمي تظلمات و شكايات٬ دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. 

اصل يكصد و شصتم: 

وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراءء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود. 

اصل يكصد و شصت و يكم: 

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد. 

اصل يكصد و شصت و دوم: 

رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند. 

اصل يكصد و شصت و سوم􏰀: صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود. اصل يكصد و شصت و چهارم: 

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد. 

اصل يكصد و شصت و پنجم􏰀: محاكمات٬ علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه٬ علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي 

خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. 

اصل يكصد و شصت و ششم: 

احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. 

اصل يكصد و شصت و هفتم􏰀: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر٬ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي 

تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 

اصل يكصد و شصت و هشتم: 

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب٬ شرايط٬ اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند. 

اصل يكصد و شصت و نهم: 

هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود. 

اصل يكصد و هفتادم: 

قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. 

اصل يكصد و هفتاد و يكم: 

هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص٬ ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد٬ در صورت تقصير٬ مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود٬ و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. 

اصل يكصد و هفتاد و دوم: 

براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش٬ ژاندارمري٬ شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي٬ محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد٬ ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي٬ بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. 

اصل يكصد و هفتاد و سوم: 

به منظور رسیدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدھا يا آيین نامه ھاي دولتي و احقاق حقوق آنھا، ديواني به نام „ديوان“ عدالت اداري زير نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس مي گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعیین مي كند. 

اصل يكصد و هفتاد و چهارم: 

بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام „سازمان بازرسي كل كشور“ زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند. 

فصل دوازدهم􏰀: صدا و سيما 

اصل يكصد و هفتاد و پنجم: 

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران٬ آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ) هر كدام دو نفر ( نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند. 

فصل سيزدهم: شوراي عالي امنيت ملي 

اصل يكصد و هفتاد و ششم: 

به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي „شوراي عالي امنيت ملي“ به رياست رئيس جمهور٬ با وظايف زير تشكيل مي گردد. 􏰀1 ­ تعيين سياستهاي دفاعي ­ امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 

􏰀2 ­ هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي٬ اطلاعاتي٬ اجتماعي٬ فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي ­ امنيتي. 􏰀3 ­ بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاءي شورا عبارتند از: ­ رؤساي قواي سه گانه ­ رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ­ مسئول امور برنامه و بودجه ­ دو نماينده به انتخاب مقام رهبري ­ وزراي امور خارجه٬ كشور٬ اطلاعات ­ حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام 

ارتش و سپاه. 􏰀شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با 

رئيس جمهور يا يكي از اعضاءي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته٬ به اين قانون الحاق شده است􏰀

فصل چهاردهم: بازنگري در قانون اساسي 

اصل يكصد و هفتاد و هفتم: 

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران٬ در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد: 􏰀مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون 

اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 􏰀1 ­ اعظاي شوراي نگهبان. 􏰀2 ­ رؤساي قواي سه گانه. 􏰀3 ­ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 􏰀4 ­ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 􏰀5 ­ ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 􏰀6 ­ سه نفر از هيأت وزيران. 􏰀7 ­ سه نفر از قوه قضائيه. 􏰀8 ­ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 􏰀9 ­ سه نفر از دانشگاهيان. 

􏰀شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي „بازنگري در قانون اساسي“ لازم نيست. محتواي اصول مربوط به
اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و 

امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است. اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته٬ به اين قانون الحاق شده است􏰀