دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان یک مؤسسه حقوقی مستقر در ایران است. فعالیت اصلی این مؤسسه در حوزه ارتباطات حقوقی و مالیاتی بین کشور ایران و آلمان قرار دارد. این مؤسسه با برخورداری از ارتباطات دوجانبه و همچنین حضور فعال، قادر است در ارتباط با کشورهای مذکور به موکلین خود مشاوره حقوقی ارائه داده و وکالت آنها را بر عهده گیرد. 

زمینه‌های فعالیت ما برای موکلین ساکن در ایران شامل ارائه مشاوره به اشخاص ایرانی و وکالت آنان در دادگاه‌های حقوقی آلمان، تاسیس و ثبت شرکت در آلمان، پشتیبانی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در آلمان، ارائه گزارش کارشناسی در ارتباط با قوانین حقوقی کشور آلمان و پیگیری وصول مطالبات از بدهکاران است. دیگر فعالیت‌های این مؤسسه، تنظیم قراردادهای نمایندگی و موافقتنامه‌های توزیع، پیگیری موارد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی به ویژه ارث و میراث و سرپرستی موکلین ایرانی جهت فعالیت اقتصادی در آلمان می‌باشد.