مالیات در آلمان

مالیات در آلمان

الف) Körperschaftssteuer

مالیات بر درآمد متعلق به فدرال و استان در صورت فعالیت در قالب شخصیت حقوقی به میزان ۱۵% می باشد.

ب) Gewerbesteuer

مالیات بر درآمد متعلق به شهر که میزان آن نسبت به شهر محل استقرار در آلمان متغیر می باشد و بطور میانگین ۱۴% است.

ج) Kapitalertragssteuer

مالیات بر سود سرمایه در صورت فعالیت در قالب شخصیت حقوقی به میزان ۲۵% است که از سود باقیمانده پس از کسر مالیات تعلق می گیرد. در صورت برداشت سود شرکت از سوی شرکا و در صورت سکونت داشتن آنان در آلمان، سود برداشت شده مشمول پرداخت مالیات با این نرخ می‌باشد. قابل ذکر است که این مالیات در کنار مالیات بر درآمد شرکت قابل پرداخت است که در ایران و بعضی کشورها رایج نیست.

د) Einkommensteuer

مالیات بر در آمد شخص حقیقی در صورت فعالیت در قالب شخصیت حقیقی بین ۰ و ۴۵% متناسب با میزان درآمد قرار دارد. این مالیات جایگزین موارد الف، ج و ۱۴% از ب. اشخاص حقوقی می‌باشد.

ه) Solidaritätszuschlag

مالیات جهت پوشش هزینه های اتحاد آلمان شرقی و غربی به میزان ۰/۸۳%.

و) Umsatzsteuer

مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۹% می باشد که مانند کشور ایران در صورت پرداخت از سوی اداره مالیات بازپرداخت و در صورت دریافت به اداره مالیات ارجاع می‌شود.

ز) Lohnsteuer

مالیات بر حقوق کارمندان بین ۰ و ۴۲% متناسب با میزان درآمد، وضعیت تاهل و میزان فرزندان قرار دارد و از حقوق کارمند کسر می‌شود.