قرارداد حمایت تصدیقنامه های اختراع و علائم صنعتی و تجارتی و غیره منعقده بین دولتین ایران و آلمان

قرارداد حمایت تصدیقنامه‌های اختراع و علائم صنعتی و تجارتی و غیره منعقده بین دولتین ایران و آلمان

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و

رییس جمهوری مملکت آلمان

 

‌برای تشیید روابط اقتصادی مملکتین بر طبق عهدنامه مودت و برای تکمیل قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی که در ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء شده‌ تصمیم به انعقاد قراردادی برای حمایت تصدیقنامه‌های اختراع و علائم صنعتی یا تجارتی و اسامی تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی‌ نموده و اختیارداران خود را به طریق ذیل معین نمودند.

 

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

جناب آقای میرزا محمدعلیخان فرزین وزیر امور خارجه.

 

‌رییس جمهوری مملکت آلمان:

مسیو فریدریک ورنر گنت‌شولنبورک وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در تهران.

 

‌مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خودشان که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

 

‌ماده اول
اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از همان حقوقی بهره‌مند خواهند بود که اتباع و شرکتهای مملکت‌ متوقف‌فیها راجع به تصدیق‌نامه‌های اختراع و علائم صنعتی یا تجارتی و اسامی تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی با اجرای مراسم‌ مقرره در قوانین جاریه مملکت متوقف‌فیها استفاده می‌نمایند.طرفین متعاهدین برای حفظ حقوق مذکوره فوق تعهد می‌نمایند مجازاتهای مقتضیه برای موارد نقض حقوق مزبوره مقرر بدارند.
‌و نیز قید می‌شود که هر یک از طرفین متعاهدین این مواد را نسبت به تصدیق‌نامه‌های اختراع و علائم صنعتی یا تجارتی و اسامی تجارتی و طرحها و‌حقوق مالکیت صنعتی و ادبی اتباع و شرکت‌های طرف متعاهد دیگر در صورتی که مراسم مربوطه به آنها بر طبق قوانین جاریه در مملکت متوقف‌فیها‌ قبل از اجرای این قرارداد هم به عمل آمده باشند اعمال خواهند نمود.
‌ماده دوم

این قرارداد در دو نسخه اصلی به فرانسه تحریر شده و پس از اینکه به تصویب پارلمان رسید مبادله نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در تهران به‌عمل خواهد آمد و به محض انجام این عمل به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تا انقضاء مدت قرارداد اقامت که در ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ بین طرفین متعاهدین‌ امضاء شده مجری خواهد بود.

 

معهذا بر طبق قوانین اساسی خود طرفین متعاهدین می‌توانند قبل از مبادله نسخ مصوبه به وسیله تعاطی مراسله این‌ قرارداد را برای مدت سه ماه به موقع اجرا گذارند.

 

بنا بر مراتب فوق نمایندگان طرفین که دارای اختیارات لازمه بودند این قرارداد را امضاء و به مهر خود‌ممهور کردند.

 

تهران ۲۴ فوریه ۱۹۳۰

 

‌امضاء: محمدعلی فرزین

امضاء: فریدریک ورنر کنت‌شولنبورک

 

‌اجازه مبادله قرارداد حمایت تصدیق‌نامه‌های اختراع و علائم صنعتی و تجارتی و غیره منعقده بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ داده شده است.

 

‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر