داوری

داوری

دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان در چارچوب خدمات داوری شرکت‌های تجاری فعال بین کشور ایران و آلمان را پشتیبانی می‌نماید، دعاوی خود با شرکا و مشتریان را توسط دادگاه خصوصی رسیدگی نماید. در این نوع خدمات دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان به عنوان نهاد داوری و دبیرخانه دادرسی عمل می‌کند و شما را در انتخاب داور پشتیبانی می‌نماید و مراحل اداری داوری را بر عهده خواهد گرفت.

داوری در مقایسه با دادرسی این مزایا را به شرکت‌ها ارائه می دهد:

  • داوران توسط طرفین دعوی تعیین می‌شوند
  • هزینه‌ها نسبتاً کم هستند
  • بیشتر اوقات مدت زمان کمتری صرف می‌شود
  • زبان دادرسی را خودتان انتخاب می‌نمایید
  • قانون قابل اجرا را خودتان انتخاب می‌نمایید