تعطیلات عمومی هامبورگ/آلمان

تعطیلات عمومی هامبورگ/آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی

New Year’s Day

Sun

01.01.2023

Good Friday

Fri

07.04.2023

Easter Monday

Mon

10.04.2023

Labour Day

Mon

01.05.2023

Ascension Day

Thu

18.05.2023

Whit Monday

Mon

29.05.2023

Day of German Unity

Tue

03.10.2023

Reformation Day

Tue

31.10.2023

Christmas Day

Mon

25.12.2023

Boxing Day

Tue

26.12.2023