احراز هویت طبق قانون مبارزه با پولشویی کشور آلمان

احراز هویت طبق قانون مبارزه با پولشویی کشور آلمان

هر کسی که می خواهد به عنوان یک شخص حقیقی یا به عنوان نماینده یک شخص حقوقی در آلمان یک مراوده مالی، که طبق قانون مبارزه با پولشویی کشور آلمان مشمول احراز هویت است، انجام دهد، می‌تواند برای احراز هویت به دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان مراجعه نماید.

بر اساس قانون پولشویی آلمان  وکلای کشور آلمان می‌توانند برای افراد مشمول احراز هویت در آلمان بررسی هویت کنند. این گزینه هم برای شهروندان آلمان و هم برای شهروندان کشورهای ثالث امکانپذیر است.

احراز هویت شامل مراحل زیر است:

  • شخص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در آلمان به مشتری یا نماینده وی فرم‌ها و مدارک که مورد نیاز است را ارسال می‌کند
  • مشتری اسناد را به دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان ارسال می‌کند
  • دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان مدارک را بررسی می‌کند و پس از احراز هویت آنها را مستقیماً به شخص مشمول در آلمان می‌فرستد
  • مشتری مراوده مالی خود در آلمان را دریافت می‌کند

برای انجام مراحل احراز هویت باید با چه کسی تماس بگیرم؟

در مرحله اول، لطفاً با شخصی که می‌خواهید با آن مراوده مالی داشته باشید تماس بگیرید. سپس برای تعیین وقت قبلی جهت احراز هویت، فرم‌های دریافت شده از شخص مشمول را به دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان ارسال کنید.